Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden van  Bromfietsen & Scooters Johan (hierna de verkoper) zijn van toepassing op onze overeenkomsten, offertes, bestellingen met onze klanten inclusief de overeenkomsten, offertes en bestellingen die tot stand komen via onze website behoudens onze uitdrukkelijke en geschreven afwijking. 
Door het plaatsen een bestelling worden onze algemene verkoopvoorwaarden uitdrukkelijk aanvaard door de koper.
Het feit dat een specifieke overeenkomst afwijkt van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden sluit de toepassing van de andere bepalingen niet uit.
Onze vertegenwoordigers of werknemers kunnen ons niet verbinden tenzij de door hen aangegane verbintenissen door ons bevestigd worden.
Indien de betaling van een voorschot is voorzien in de overeenkomst, de offerte of orderbevestiging zijn wij slechts gebonden na betaling ervan.
Wij hebben het recht om elke reeds door ons aangegane overeenkomst op alle tijden te annuleren.
De verkoper is gerechtigd om zonder verdere verwittiging de algemene voorwaarden te wijzigen zonder hiervan de kopers persoonlijk van op de hoogte stellen en bijgevolg zullen de gewijzigde verkoopvoorwaarden onmiddellijk van toepassing worden op de verkopen, offertes en bestellingen dewelke worden geplaatst na deze wijziging zonder dat de koper hiervoor aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

 

Artikel 2: Contactgegevens Verkoper

Bromfietsen & Scooters Johan

Liersesteenweg 24

2520 Emblem

BTW BE 0543.892.163

 

Artikel 3: Aanvaarding van de bestelling

 

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

 

 

 

 

Artikel 4: Levering

 

De levering is onlosmakelijk verbonden met de volledige betaling van de overeengekomen prijs.
De levering gebeurd op het door de koper ingegeven adres.
Leveringen kunnen plaatsvinden op adressen die enkel gelegen zijn in België.

Foutief vermelde leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen tot extra kosten leiden.

We trachten altijd zo snel mogelijk na ontvangst van de volledige som van de bestelling de gekochte artikelen (indien voorradig) te leveren, deze termijn is echter niet bindend. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot het verbreken van de koop of het betalen van een schadevergoeding aan de koper.

In geval van niet-levering van de goederen, zullen de reeds betaalde bedragen aan de koper worden terugbetaald zonder intrest of andere vergoeding.

Normaal gesproken worden alle bestellingen binnen 2 weken geleverd. In incidentele gevallen kan het soms voorkomen dat de bestelde brommer of scooter niet binnen deze tijd geleverd kan worden. Dit vanwege drukte of een ontoereikende voorraad bij de importeur. Hierdoor kan de levertijd oplopen.

Je kan ervoor kiezen je scooter of product op te halen in onze showroom. Dat kan binnen de openingstijden van de showroom. We laten je het dan zo snel mogelijk weten wanneer de scooter voor u in orde staat om af te halen.Als de scooter, of het product in voorraad is kan dit zeer snel gaan. Wanneer wij een afleverdatum weten, dan nemen wij telefonisch contact met je op om een afspraak te maken.

De zendingen per pakketpost worden verricht op risico van de geadresseerde.

 

Artikel 5: Overmacht

Overmacht sluit in ieder geval de verplichting tot levering van de verkoper uit. 
Onder overmacht kan niet limitatief worden begrepen oorlog, stakingen, laattijdige levering door onderaannemers, uitblijven van tijdige leveringen van grondstoffen, brand overstromingen of alle natuurrampen dewelke het tijdig leveren van de producten onmogelijk maakt.

 

Artikel 6. Prijzen

De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel, en exclusief verzendkosten.
(Voor meer info over de verzendtarieven, kan u de aparte pagina met verzendkosten raadplegen)

De verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen.

 

Artikel 7. Betalingen

U kan kiezen uit volgende betaalmogelijkheden:

-Overschrijving
-Bankkaart: Bancontact/Mister Cash op locatie
-Kredietkaart: Visa/ Mastercard op locatie

De verkoop heeft slechts definitief plaatsgevonden nadat de volledige prijs werd betaald en bij gebreke van ontvangst van de gelden op de rekening van de verkoper zal de verkoop als onbestaande worden beschouwd en zal geen levering volgen

Bij betaling via overschrijving dient het volledige bedrag binnen de 14 dagen ( vanaf de orderbevestiging) op de bankrekening van de verkoper te staan, zoniet wordt de koop als niet bestaande beschouwd.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument zal bij rechtswege en zonder ingebrekestelling 10% interest per jaar opbrengen, door de vervaldag van de termijn deze vervangt. Er wordt bovendien uitdrukkelijk overeengekomen dat bij niet betaling binnen de vooropgestelde termijn na ontvangst van de factuur deze laatste zal vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 10% en dit met een minimum van 75.00 euro voor interne kosten, eventuele gerechtskosten niet inbegrepen. Dit wordt door de klant aanvaard in toepassing van artikels 1147, 1152 en 1229 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 8. Ruilen en retourneren.

 

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Artikelen, welke zijn afgeprijsd met korting, kunnen niet geruild/geretourneerd worden. 

Het artikel dient binnen de 19 kalenderdagen (5 dagen na het einde van de verzakingstermijn) na ontvangst te zijn geretourneerd. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief.

Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten) binnen 30 dagen aan u overgemaakt worden.

RETOURADRES: Liersesteenweg 24, 2520 Emblem. U hebt ook steeds de mogelijkheid om na afspraak de artikelen op het retouradres om te ruilen.

 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven eigendom van ‘Bromfietsen & Scooters Johan’ tot de volledige betaling van de prijs, inclusief  alle kosten en lasten, nalatigheidinteresten en vergoedingen.

Artikel 10. Klachten

Elk protest aangaande een niet-conforme levering is slechts geldig indien dit gebeurt binnen de 5 dagen na de levering met een aangetekend schrijven. Een klacht met betrekking tot een verborgen gebrek dient eveneens per aangetekend schrijven binnen de 5 dagen na de ontdekking ervan aan de verkoper worden gemeld.

U kan klachten richten tot Bromfietsen & Scooters Johan,  Liersesteenweg 24, 2520 Emblem

In geval van een geschil verbinden koper en verkoper zich ertoe samen alles in het werk te stellen om tot een minnelijke schikking te komen.

 

Artikel 11. Waarborg

Bij aanschaf van een scooter ontvang je alle wettelijke, plus merkgarantie.

De waarborg of garantie die wij toekennen is beperkt tot 2 jaar vanaf de levering, als het nieuwe goederen betreft. Merkgarantie kan verder reiken.; in geval van levering van 2dehandse goederen wordt de garantietermijn beperkt tot 1 jaar vanaf de levering. De garantie is beperkt tot de garantieverplichting zoals is voorzien in de wet van 1/09/04 (BSB.21/09/04)

Onverminderd de artikelen 1641 tot 1648 B;w. En de Wet van  250291 en 1904 met betrekking tot de aansprakelijkheid van gebrekkige goederen kennen wij uitsluitend als waarborg, bij levering aan handelaren, deze toegekend door de constructeur binnen de grenzen door deze laatste omschreven.

Indien , na de tweede herrinering, het voertuig dat door ons onderhouden, hersteld of onderzocht werd, niet door zijn eigenaar wordt afgehaald, zal hem een bedrag aangerekend worden van 3.00 euro per dag, te rekenen van de zevende dag na bestekdatum of herstellingsdatum.

Je kunt uitsluitend aanspraak maken op de garantie indien je de eerste eigenaar bent en ons het aankoopbewijs kunt tonen samen met de eventuele onderhoudsbonnen.

Wel motor garantie: startmotor, krukas, lagers van overbrengingshuis, nokkenas, oliepomp, inlaatspruitstuk, carburateur, cilinder en zuiger, cilinderkop.

Geen motor garantie: bendix, achterkoppeling, v-snaar, variateur.

Onderhoud van de scooter en de eventuele transportkosten dien je voor eigen rekening te nemen en vallen niet onder de garantie. Wanneer de minimale vereisten van onderhoud aan het voertuig niet worden nageleefd vervalt de garantie van het voertuig. Bovendien blijft de volledige garantie enkel geldig indien reparaties alleen bij Bromfietsen & Scooters Johan worden verricht. Wel heb je de vrijheid zelf te kiezen bij welk bedrijf je het onderhoud laat uitvoeren. Let op dat wanneer u bij een extern bedrijf het onderhoud laat uitvoeren de volledige garantie zal worden veranderd naar onderdelen omruilgarantie. Bij een onderdelen omruilgarantie heb je enkel garantie op de garantie onderdelen, dus niet meer op het werkloon en transport. Deze kosten komen dan ook voor eigen rekening. Indien je de onderhoudsbeurten elders dan bij Bromfietsen & Scooters Johan laat uitvoeren dien je de facturen hiervan te kunnen overleggen.

De garantie geldt op technische gebreken. Defecten die worden veroorzaakt door een fabricage fout zullen worden verholpen. Garantie is niet van toepassing wanneer het product defect is ten gevolge van een reden die naar oordeel van onze technische dienst niet is terug te voeren op materiaal -of fabricagefout.

Uitgesloten van garantie zijn:

·         Het vervangen van standaard slijtage onderdelen welke aan normale slijtage onderhevig voorbeelden hiervan zijn, slijtage van banden, lampjes, remblokken, zekeringen, rubbers e.d..

·         Onderdelen waarbij de garantie beperkt is tot een maximale kilometerstand of termijn. Dit zijn bv. kabels 1000 km en Accu 3 maanden

·         De werkzaamheden welke bij onderhoud worden verricht zoals olie verversen, kleppen stellen, smeren, afstellen, reinigen enz.

·         Corrosie of oxidatie aan de oppervlakte van het chassis, op het schroefwerk, de uitlaat en/of alle overige wel of niet behandelde metalen onderdelen. Voor een goede bescherming van uw scooter raden wij aan om in ieder geval na aankoop al het chroom werk goed in de chroompoets en kappen in de was te zetten voor het behouden van een goede look van uw scooter voor langere tijd.

·         Reparaties naar aanleiding van ondeskundig/abnormaal gebruik, na het niet uitvoeren van onderhoudsbeurten of bij verwijtbare schades zoals het rijden met geen of te weinig olie en/of het gebruik van verkeerde olie of benzine.

·         Reparaties naar aanleiding van een ongeluk, diefstal, natuurrampen, brand, verwaarlozing, (tijdelijke) overbelasting of verkeerd gebruik.

·         Reparaties aan opgevoerde scooters welke zijn opgevoerd door anderen. Bij het aanpassen van de maximum snelheid van de scooter vervalt de garantie.

·         Reparaties aan scooters waaraan zelf gesleuteld is.

·         Reparaties naar aanleiding van het kapot trappen van de kickstartdeksel.

·         Reparaties van schade ten gevolge van normaal gebruik zoals bijvoorbeeld krassen op het plasticwerk zoals kuipdelen en treeplanken, verkleuren door zonlicht van de gelakte delen/de chromen delen/ het zadel e.d.

·         Reparaties aan scooters waar de originele onderdelen zijn vervangen door niet-originele onderdelen (cilinder, uitlaat, bougie, zuiger uitlaatdemper enz.)

Indien de scooter niet defect blijkt te zijn, zullen er door Bromfietsen & Scooters Johan onderzoekskosten en eventueel voorrijkosten in rekening gebracht worden.

Indien je besluit de scooter door Bromfietsen & Scooters Johan te laten maken kun je de scooter na afspraak afleveren bij onze showroom te Emblem. Het is ook mogelijk om de scooter te laten ophalen/depanneren.De reparaties worden uitgevoerd door ervaren monteurs.

Let op: Bromfietsen & Scooters Johan vergoedt nooit reparatiekosten van derden.

Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

De voertuigen die ons toevertrouwd werden, zelfs als ze bestuurd worden door ons personeel, blijven gedekt door de verzekering en onderschreven door de klant en, bij gebrek aan dekking door de verzekering, onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant.

* Op voorwaarde dat er minstens 100 km per maand met het voertuig is gereden. Let op bij uitvoeringen met een alarm vervalt deze garantie i.v.m. het kromtrekken van de accuplaten bij gehele ontlading van een stroomverbruiker. Een accu kan maximaal 5 dagen spanning vasthouden bij een ingeschakeld alarm. Voor het behoud van uw accu adviseren wij een acculader.

Artikel 12.Bewijs

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, ...)

Artikel 13. Nietigheid
Indien een artikel van deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten. 

Artikel 14. Toepasselijk recht

Voor alle geschillen waartoe onderhavige overeenkomst aanleiding zou geven is het Belgische Recht van toepassing en zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de verkoper gevestigd is bevoegd.

Het feit dat de verkoper een of andere clausule welke in zijn voordeel gestipuleerd wordt in huidige algemene voorwaarden niet toepast kan niet geinterpreteerd worden als een afstand van zijnentwege om zich er op te beroepen.